Na temelju članka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br.01/13 i 11/13) i članka  2. Odluke o obavljanju trgovine na malo putem pokretnih prodavača...

Prema Odluci Općinskog vijeća Općine Ivanska o upravljanju grobljima na području Općine Ivanska (Službeni vjesnik broj 01/13 i 11/13) korisnici grobnih mjesta su dužni...

Na temelju članka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik br. 01/13 i 11/13), načelnik Općine Ivanska donosi O D L U K U O SUFINANCIRANJU...

Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra  poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu...