Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općina Ivanska

Prostor OpcineOpćina Ivanska smještena je u zapadnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske Županije na istočnim padinama Moslovačke gore. Prema prirodno-geografskoj regionalizaciji Hrvatske ovaj prostor pripada Panonskoj megaregiji, makroregiji Zavale sjeverozapadne Hrvatske.

– Dan Općine Ivanska : 24. 06. -IVANJE. (blagdan Sv. Ivana Krstitelja, zaštitnik Župe)

1931 . god. u Đurđicu je osnovan ogranak kulturno-prosvjetnoga društva Hrvatska seljačka sloga. Radilo je sa prekidima i ponovno oživjelo pod nazivom KUD “SLOGA-ĐURĐIC” te intezivno društvo radi na promicanju kulture općine Ivanska.


Općina Ivanska smještena je u zapadnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije na istočnim padinama Moslavačke gore. Prostor koji danas obuhvaća Općina Ivanska bio je u sastavu nekadašnje općine Čazma do 1993. godine, kada je prilikom promjene teritorijalno-političkog ustrojstva Republike Hrvatske izdvojena kao samostalna jedinica lokalne samouprave. Područje Općine Ivanska graniči sa Gradom Čazma i Općinom Štefanje na zapadu. Sjeverni dio općine graniči sa Gradom Bjelovarom i Općinom Nova Rača , a južni i istočni sa Općinom Berek i Velika Trnovitica. Dio južne granice Općine ujedno je i granica Bjelovarsko-bilogorske sa Sisačko-moslavačkom županijom.

Na području Općine Ivanska nalazi se 13 naselja i to: Babinac, Donja Petrička, Đurđic, Gornja Petrička, Ivanska, Kolarevo Selo, Križic, Paljevine, Rastovac, Samarica, Srijedska, Stara Ploščica i Utiskani.

Prostorni plan uređenja Općine Ivanske najvažniji je dokument prostornoga uređenja općine, koji se treba utvrditi daljnji razvoj i način iskorištenja prostornih mogućnosti prostora općine . Novim prostornim planom Općina Ivanska treba osigurati uvjete za samostalni razvoj područja općine, iskoristiti prirodne kvalitete i resurse prostora uz maksimalno očuvanje prirodnih i povijesnih vrijednosti. U svrhu toga potrebno je usmjeriti prostorno-razvojne prioritete u prvom redu na poboljšanje učinkovitosti već izgrađenog i korištenog prostora te na stvaranju uvjeta za nove programe radi pokretanja gospodarskih aktivnosti i poboljšanja kvalitete života na ovom prostoru.

Karakteristika Općine Ivanska, kao i većine sličnih manjih i slabije urbaniziranih sredina, je konstantna depopulacija izazvana iseljavanjem u atraktivnija područja, kojom je broj stanovnika u naseljima općine u posljednjih 50 godina smanjen za gotovo 50%.

Najznačajniji prirodni resursi su znatne površine pod šumama relativno kvalitetno poljoprivredno zemljište, mineralne sirovine (opekarska glina i građevinski kamen) te ribnjačke površine na sjeveru općine. Općina Ivanska raspolaže sa 670 ha ribnjačkih površina, odnosno 21% ukupnih ribnjačkih površina Bjelovarsko-bilogorske županije.
U sjevernom dijelu općine na ravnim i blago brežuljkastim površinama nalaze se najkvalitetnija poljoprivredna zemljišta. Veći dio južnog područja općine zauzimaju šume istočnih obronaka Moslovačke gore. Ovaj dio općine karakterizira slabija naseljenost te izrazito negativni demografski pokazatelji.
Površina Općine Ivanska : 132, 49 km2
Stanovništvo po popisu od 2011. godine: 2.911

RELJEF I TLO

Na području Općine Ivanska nema osobito vrijednih obradivih tala, već se najkvalitetnije zemljište svrstava u skupinu vrijednih obradivih tala. Vrijedna obradiva tla imaju relativno mala ograničenja za oraničnu biljnu proizvodnju. Iz ove su skupine tala na području Općine Ivanska zastupljena lesivirana tla na zaravnima i vrlo blagim nagibima ispod 5 % te imaju značajan udio u ukupnim poljoprivrednim površinama. Ove se površine nalaze na južno od Ivanske i istočno od Križica, a zatim južno i istočno od Srijedske, a zauzimaju i veći dio naselja Utiskani. Na ovim tlima vlaženje je minimalno i bez većeg zadržavanja vode u profilu. Fizička svojstva tla za vodu su uglavnom dobra. Zbog znatnoga učešća praha i povećane zbijenosti tla u podoraničnom horizontu poptrebno je podrivanje ili rastresanje.

Tlo je vrlo pogodno za oraničnu biljnu proizvodnju. Deficit vlage se često javlja u ljetnim mjesecima. Uz navodnjavanje, redovite agrotehničke mjere i mjestimičnu-rijetku drenažu, ova bi tla omogućila raznovrsnu, visoku i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju.

Od ostalih obradivih tala na području općine su najzastupljenija lesivirana i pseudoglejna obronačna tla u južnom dijelu te pseudoglej na zaravni u sjevernom dijelu općine.

KLIMA

Glavna obilježja klime ovoga prostora uklapaju se u opće klimatske uvjete zapadnoga dijela Panonske nizine. To je područje s izrazitim godišnjim dobima, gdje se miješaju utjecaji euroazijskog kopna, Atlantika i Sredozemlja. To se očituje na taj način da u nekim pokazateljima klime dolazi do izražaja maritimnost, a u drugim kontinentalnost klime, pri čemu niti jedno od ovih obilježja ne prevladava.

To je područje umjereno tople kišne klime u kojoj nema suhoga razdoblja tijekom godine i oborina su jednoliko raspoređene na cijelu godinu. Najsuši dio godine je u hladno godišnje doba. U godišnjem hodu padalina izdvajaju se dva maksimuma, jedan je u proljeće u svibnju, a drugi ljeti u srpnju ili kolovozo. Između ova dva maksimuma je nešto suše razdoblje

Dan Općine

Dan Općine je 24.lipnja kada se slavi rođenje sv.Ivana Krstitelja čije ime nosi i Župna crkva u Ivanskoj,što se tradicionalno obilježava paljenjem Ivanjskoga krijesa.

Obilježavanje Dana Općine Ivanska 24.lipnja slavi se sa tradicionalnom moto alkom ,malonogometnim turnirom Mjesnih odbora,svečanim mimohodom DVD-a,paljenjem Ivanjskoga krijesa,te nastup KUD-a Sloga iz Đurđica.

Povodom Dana Općine Ivanska održava se svečana sjednica Općinskoga vijeća, na kojem se dodijeljuju nagrade za postignuća u tekućoj godini.

Grb i zastava

Grb Ivanske je u srebrnom zapaljeni krijes u prirodnim bojama i u zelenoj borduri dvanaest srebrnih ivančica sa zlatnim središtem. Ivanski krijesovi simbol su Općine i njezinog zaštitnika, Sv. Ivana Krstitelja. Cvijetovi ivančice također se odnose na ime Općine. Zastava je plava sa žuto obrubljenim grbom u sredini.

Zastava

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.