Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ustroj

Tijela Općine Ivanska su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine, mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

Općinsku upravu čini Jedinstveni upravni odjel koji se ustrojava radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ivanska su upravni i stručni poslovi koji se odnose na:
– uređenje naselja i stanovanja
– prostorno i urbanističko planiranje
– komunalno gospodarstvo
– brigu o djeci
– socijalnu skrb 
– primarnu zdravstvenu zaštitu
– odgoj i osnovno obrazovanje
– kulturu, tjelesnu kulturu i šport
– zaštitu potrošača
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
– protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu
– promet na svom području te
– ostale poslove sukladno posebnim zakonima