Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2. sjednica Općinskog vijeća

Ivanska, 23. listopada 2017.

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Ivanska održati će se u ponedjeljak 30. listopada 2017. godine s početkom u 20,00 sati  u  vijećnici   Općine Ivanska

za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

AKTUALNI SAT

  1. Usvajanje zapisnika sa 1. radne sjednice Općinskog vijeća
  2. Donošenje Odluke o izmjenama  i dopunama Statuta Općine Ivanska
  3. Donošenje Odluke o općinskim porezima
  4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj  financijskoj reviziji  Općine Ivanska za 2016. godinu
  5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti povjeravanja poslova deratizacije na području Općine Ivanska
  6. Donošenje Odluke o imenovanju poljoprivrednog redara
  7. Donošenje Odluke o davanju negativnog mišljenja na zahtjev mještana Stara Plošćica
  8. Razmatranje zamolbe Ivana Jenkača iz Donje Petričke   za oslobađanjem plaćanja komunalne naknade
  9. Razno