Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Župna crkva Sv.Ivana Krstitelja Ivanska

Župna crkva Sv.Ivana Krstitelja Ivanska

Župna crkva Sv.Ivana Krstitelja u Ivanskoj smještena je u središtu naselja.Već se 1307.godine spominje crkva Sv.Ivana de veteri Chasma,kao i 1334.i 1473. godine. O izgledu crkve nije ništa poznato.Godine 1680.Stjepan Nedelko,koji je posjetio crkvu,piše:”Crkva je zidana,u ruševnom stanju,a zvonik je od drveta.”Godine 1683. spominje se novo crkveno krovište,a 1687.godine novi drveni oltar.

Današnja crkva građena je 1845.god.To je jednobrodna klasicistička građevina.Glavni oltar Sv.Ivana Krstitelja postavljen je 1931.godine a crkva ima još tri pokrajnja oltara.
Godine 1704. pokraj svetišta je izgrađena sakristija.13.03.1721 . godine odcijepivši se s područnim kapelama u Đurđicu i Križicu od župe Štefanje obnovljena je kao župa i crkva postaje župnom crkvom Ivanske.1767.godine spominje se novi oltar sv.Fabijana i Sebastijan s njihovom slikom u sredini,plastikama sv.Franje Ksaverskog i sv.Ignacije sa strane te slikom Blažene Djevice Marije na katu oltara.08.07.1805. godine župnu crkvu posvetio je zagrebački biskup Maksimilijan Josip Vrhovac.Stara crkva stajala je do 1841.godine,bila je površinom mala crkva te je župnik Stjepan Szmeray(1835.-1841.) od 1837. godine počeo raditi da se izgradi nova župna crkva gdje je dobio 1837.godine pismeno riješenje za gradnju.Njegov zahvat je učinio njegov nasljednik Tomo Horvta (1841.-1850).Posljednji put u travnju 1842. godine bila je sveta potvrda koju je obavio posvećeni biskup Josip Šrot.Početkom travnja 1844.godine započela je gradnja današnje crkve,te je iste godine građevina postavljena pod krov i toranj je bio sazidan do krova.Krajem mjeseca rujna 1845 .godine crkva je bila završena.Car Ferdinand I.kao kolator je poklonio velike slike Ivana Krstitelja,sv.Grgura,sv.Sebastjana i Kraljice sv.Krunice,svaku za jedan oltar.Peti oltar podigao je Ilija Štefanec u čast sv. Antunu Pustinjaku.

1848.godine na toranj crkve postavio je uru Andrija Železnik za 600 forinti.1904.godine uređeno je krovište i crkva je bila iznutra okrečena uklonjen je pod od cigle i postavljene su keramičke pločice a glavni je oltar pomaknut iz sredine svetišta i postavljen do zida.Iste godine nabavljen je kip Srca Isusova(160 cm)od kipara Stufflessera iz Grödena u Tirolu,a blagoslovio ga i tom prilikom u župi osnovana bratovština Srca Isusova,po prof.dr.Josip Pazman.Nabavljen je i luster za 380 kruna od čega je trećinu dao posjednik Ivan Petrač. 1907.godine nabavljene su slike križnoga puta za 440 kruna od Josipa Kaplana iz Zagreba blagoslovio ih je 10.02.1907. godine o.Nikola Nikolašević,gvardijan iz Kloštar Ivanića.1911. godine plaćeno je 5.300 kruna za nove orgulje Antoninu Mölzeru u Kutnoj Hori.
Godine 1922 . nabavljeno je srednje zvono u čast Srcu Isusovu teško 202 kg,a 1924.plaćeno 34.546 dinara za veliko zvono u čast Ivanu Krstitelju teško 407 kg.Glavni današnji oltar sagrađen je 1931.godine po franjevačkom bratu Elekto Maruci iz Zagreba a crkvu iznutra je oslikao Železnik, crkveni slikar iz Ljubljane.1991/92 obnovljena je unutrašnjost crkve za vrijeme župnika Nikole Samodola,a obnova fasade 1995.za djelovanje župnika Tugomila Radičeka.
Podaci preuzeti iz knjige”Gradovi i općine Republike Hrvatske” koja je u vlasništvu Općine Ivanska
Korišten materijal iz knjige Sakralna umjetnost Bjelovarskoga kraja/Stjepan Kožul

ŽUPNICI U IVANSKOJ

Da bi se znalo o svećenicima u župi Ivanskoj koji su obnavljali istu,župnik Ivanske ,Marijan Pavlović ustupio je knjigu da se koriste podaci iz iste:”Svećenici bjelovarskoga kraja ,Dio III Čazmanski dekanat ,izdanje Zagreb 2007,/Stjepan Kožul”.
Župa Ivanska ima veliku povijest koja se dijeli na Predtursko razdoblje i Obnovljena župa u Ivanskoj:
Predtursko razdoblje :Župnici koji su bili
Bartol,župnik de Veteri Chasma 1501.godine,tj.u Staroj Čazmi u Čazmanskom arhiđakonatu,gdje se 1334.godine spominje crkva sv.Ivana Krstitelja,to je župa Ivanska(prvotno Čazma kasnije se prozvala Stara Čazma za razliku od Nove Čazme današnja Čazma.Ivanska(Stara Čazma) se spominje u izvorima 1232. do 1507. godine.
Valentin, župnik de Homowcz 1501.godine u čazmanskom arhiđakonatu,gdje se spominje 1334.godine crkva sv.Jurja(današnje selo Đurđic).U selu Homovec-Đurđic spominje se župa 1400. i 1499. godine.
Ladislav ,župnik de Dobnycza 1501.godine u Čazmanskom arhiđakonatu.
Obnovljena župa u Ivanskoj: Župnici koji su bili :
Toma Lemić(Lemich),(1721.-1728.) Zaredio se za svećenika 17.prosinca 1718.Upravitelj je župe Ivanska od 1721.godine koja se odvojila od štefanjske župe.O njemu se zna da je Karlovčan(možda sa Lemić Brda) svećenik 6 godina, a u župi Ivanskoj upravitelj a ne župnik 4.godine.Mudroslovlje i moralno bogoslovlje završio u Zagrebu.
Mihael Černić mlađi(Chernich), (1728.-1731.) Prisegnuo za župu Ivanska 21.svibnja 1728. godine.Čovjek miran ,pohvaljivan od svojih župljana.Mudroslovlje završio u Zagrebu, a bogoslovlje u Grazu.Umro u Ivanskoj 3.veljače 1731. u 36. godini života.
Juraj Fuček(Fuchek) ,(1731.-1760.) .Bilježi se za njega da je Hrvat stubički(Sztubicensis).Mudroslovlje i bogoslovlje završio u Zagrebu.O njemu se zna da je blag,ponizan i čedan, od malo riječi.Prisegnuo za župu Ivanska 19.rujna 1731. godine. Djeluje kao župnik 29 godina do svoje smrti 14.lipnja 1760. godine.
Ivan Mikšić(Miksich) (1760.-1771.)Rodom iz Karlovac ,prisegnuo za župu Ivanska, u Zagrebu 1.listopada 1763. godine Mudroslovlje i bogoslovlje završio u Zagrebu.Zapisi o njemu kazuju da je došao iz službe vojnog kapelana.Katehizira i podjeljuje sakramente.Umro u Ivanskoj s 43 godine 13.rujna 1771.
Stjepan Kenđel (1771.-1773.) Upravitelj župe od 1771.do 30.lipnja 1773.godine gdje je tada premješten u Kloštar -Ivanić
Baltazar Trnski(1773.-1774.)Upravitelj župe nepunu godinu dana do 18.svibnja 1774.
Ivan Bosiljevac(1774.-1776.) Prisegnuo za župu Ivanska 22.kolovoza 1774 .godine u Zagrebu.Prema bilješci župne spomenice umro je 27.ožujka 1776 .godine.
Ivan Rep(1776.-1779.)Rođen 1745.godine .Prisegnuo za župu Ivanska u Zagrebu 1.srpnja 1776.godine.U Ivanskoj djeluje kao župnik samo tri godine gdje je i umro u 34.godini života ,22.lipnja 1779.
Ivan Sabolović(1779.-1780.)Upravitelj župe u Ivanskoj nakon župnikove smrti pa se navodi u popisu župnika i kapelana iz 1780. godine.
Stjepan Šafranić(1780.-1791.) Rodio se 1745., a za svećenika je zaređen 1870.godine.Prisegnuo za župnika za župu Ivanska u Zagrebu 15.veljače 1780.godine.O njemu se piše blag je i revan u skrbi za duše.Djeluje kao župnik tijekom 11 godina,te je umro u Ivanskoj 7.siječnja 1791.godine.
Maksimilijan Aleksije Dinković(1791.-1797.).Rođen je 1754.godine.Prisegnuo za župu Ivanska u Zagrebu 16.studenoga 1791.Kao župan,župu Ivanska je vodio 6 godina.Umro je u Ivanskoj u 43.godini života pred Božić 23.prosinca 1797 .godine
Stjepan Cundeković(1798.-1799.)(Czundekovich)Djelovao je kao kapelan u Samarici i Čazmi.Upraviteljem u Ivanskoj je imenovan poslije župnikove smrti i krsti od siječnja 1798.do veljače 1799.godine.Započeo je pisati svezak Matice krštenih (1798.-1836.).Od veljače do travnja 1799.godine krsti zajedno sa novim župnikom.Otišao je za župnika u Rovišće.
Josip Alojzije Jaić(Jaich) (1798./1799.-1806). Imenovan za župnika u Ivanskoj 6.ožujka 1798.župničku službu obavlja od 1799.godine.Osam godina je službovao u župi Ivanska gdje je i umro 11.svibnja 1806.godine.
Pavao Zvornik(1805.-1806.).Rodom je iz Međimujrja .Iz Đurđica je došao u Ivansku ,zbog bolesti župnika Jaića,od studenog 1805.godine bio je upravitelj župe.Kad se imenovao novi župnik otišao je za župnika u Staru Ploščicu (1806.-1808.).
Ferdinand Brkljaš(1806) U Ivanskoj krsti 7.kolpvpza 1806 .kao vojni kapelan,a od 20.kolovoza 1806.redovito krsti do dolaska novoga župnika,Franje Strehe.
Vid Blašković (1820.)župnik iz Stare Ploščice ,krsti u Ivanskoj 13.ožujak 1820.
Ivan Pfeiffersberg(1820) župnik iz Nevinca ,krsti u Ivanskoj 3.listopada 1820.
Mihael Kramarić(1821.,1824.)kapelan iz Velike Trnovitice krsti u Ivanskoj 21.siječanj i 20.kolovoz 1821. te 8.travnja i 24.lipnja(Ivanje) 1824.
Josip Talafant(1825.) kapelan iz Nevinca,krsti u Ivanskoj 20.siječnja 1825.
Josip Mesarić (1825.) kapelan u Ivanskoj i krsti od listopada do kraja 1825.godine.
Petar Šatvar(1826.-1829.)U Ivanskoj je subsidijar i upravitelj župniku Franji Strehi i vodi sve poslove.Sam krsti od 5.siječnja 1826. do 8.lipnja 1829.godine.
Ignacije Mener (1829) kapelan iz Štefanja,krsti u Ivanskoj povremeno u srpnju i kolovozu 1829.Kasnije djeluje kao župnik u Zrinskom Topolovcu.
Karlo Posavec (1829.-1831.) kapelan u Ivanskoj i krsti od studenog 1829.do rujna 1831.godine.
Tomo Ciglarić(1831.-1832.) 1831.godine zaređen za svećenika ,djeluje kao kapelan u Ivanskoj od listopada 1831. do lipnja 1832.godine,rodom iz Sv.Ivana Žabna.
Josip Điketa (1832.-1833.) U Samarici je kapelan i krsti od kolovoza 1832.do lipnja 1833.godine
Juraj Domšić (1834.) za svećenika zaređen 1833.godine,krsti u Ivanskoj kao kapelan od 8.siječnja do veljače 1834.
Ladislav Jagodić ( 1834.-1836.)Došao iz Tomašice u Ivansku ,kapelan od ožujka 1834.te upravitelj župe od prosinca 1834.do kraja veljače 1836.godine.Potom nastavlja službu kapelana do svibnja 1836.
Nikola Lončar (1835.) kapelan iz Samarice,krsti u Ivanskoj 27.listopada 1835.godine.
Antun Petračić (1835.)župnik iz Samarice ,krsti u Ivanskoj 15.prosinca 1835.godine.
Matej Magulec (1836.)Rođen u Zrinskom Topolovcu 1806.,zaređen za svećenika 1829.godine .U Ivanskoj je kapelan ,krsti od lipnja do kolovoza 1836.godine.
Ivan Mileković (1836.-1837.) Rođen u Gradecu 1805.godine kao kapelan u Ivanskoj od kolovoza 1836. do kolovoza 1837.
Stjepan Horvat (1837.-1838.) Rođen u Đurđevcu 1806.godine,kapelan u Ivanskoj od rujna 1837.do listopada 1838.godine.
Stjepan Vuković (1838.) Rođen u Varaždinu 1813.godine,zaređen za svećenika 1838.godine,kao kapelan u Ivanskoj djeluje od studenog do kraja prosinca 1838.godine.
Franjo Podel (1839.)Rođen u Krapini 1814.godine zaređen za svećenika 1838.godine,kapelan u Ivanskoj od siječnja do kolovoza 1839.godine
Franjo Katušić (1839) Rođen u Orahovici u Slavoniji 1799,zaređen za svećenika 1823.godine,kao kapelan u Ivanskoj je od kolovoza do kraja studenoga 1839.godine.
Ladislav Barabaš (1840.-1841.) Rođen 9.lipnja 1817.godine u Kaštelancu,župa Varaždinske Toplice.Zaređen za svećenika 21.prosinca 1839.godine.Kao kapelan u Ivanskoj krsti od jeseni 1840. te u siječnju i veljači 1841. godine.
Bernard Mračić (1841 Iz Čazme došao u Ivansku upravitelj od travnja do studenoga 1841.godine.
Blaž Vilim Vrbanec (1841.-1844.i 1845. -1848.)Iz Tomašice došao u Ivansku bio kapelan cijelo vrijeme od rujna 1841.do travnja 1848.godine kad je otišao za vojnoga kapelana.
Ivan Levačić (1844.)kapelan iz Velike Trnovitice,krsti u Ivanskoj kao privremeni duhovni pomoćnik u travnju 1844.godine.
Ferdinand Furda,franjevac (1844.-1845.)Iz Varaždina rodom,.zaređen za svećenika 1834.godine.Pomaže u Ivanskoj povremeno ,krsti od studenoga 1844.do travnja 1845.godnie.
Narcis Novak ,franjevac (1848)Rodom iz županije Zala,zaređen za svećenika 1845.godnie u Ivanskoj krsti u svibnju 1848.godinete dolazi u ispomoć u Samarici 1845.,1846.,1847. godinama.
Josip Karlo Hiter (1848.-1851.)Rođen 1821 .godine u Puževiću u Češkoj.Zaređen za svećenika 1847.godine .Bio je kapelan od svibnja1848.do svibnja 1850.,zatim je upravitelj župe od svibnja do studenog 1850.jer je 17.travnja.1850 umro župnik i podarhiđakon Toma Horvat.Kasnije je opet kapelan župniku Blažu (Vilimu)Vrbancu ( 1850.-1877.) do svibnja 1851.godine.1.lipnja 1851.otišao za kapelana u Štefanje gdje je kasnije i ostao kao župnik.
Miroslav Matić (1851.-1852.)Rođen u Rugvici kraj Save 1.ožujka 1822.godine.1846.zaređen za svećenika,iz Bjelovara došao u Ivansku ,gdje je kapelan i krsti od kolovoza 1851.do ožujka 1852.godine.
Silvestar Belaj ,franjevac(1852.) Ispomaže i krsti u Ivanskoj u srpnju 1852.godine .Rođen 23.prosinca 1800.u Varaždinu.
Metod Vajdić ,franjevac(1855.)Ispomaže i krsti u Ivanskoj u lipnju i srpnju 1855.godine.
Vilim Maršić,franjevac(1856.)Ispomaže i krsti u Ivanskoj u lipnju i srpnju 1856.godine.
Vinko Lepen (1874.-1877.) Iz Čazme došao u Ivansku obavlja službu kapelana od svibnja 1874.do 1877.godine,od 1877.godine je u Ivanskoj župnik i sam vodi župu bez kapelana.
Matija God (1899.)kapelan iz Nevinca ,ispomaže u Ivanskoj u listopadu 1899.zbog bolesti župnika i dekana Vinka Lepena.
Juraj Županec(1901.-1902.)Došao u Ivansku i bio kapelan od lipnja do srpnja 1901.a nakon smrti ipravitelja župe Alojzija Lepena bio je i upravitelj župe od srpnja 1901.do 6.travnja 1902.godine.
Nikola Horvatin (1910)Rodom iz Klanjca ,zaređen za svećenika 1808.godine,kapelan je u Ivanskoj u travnju i svibnju 1910.godine zbog bolesti i smrti župnika Ignacija Heberlea.

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.