Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kapela sv.Petra i Pavla u Gornjoj Petričkoj

Gornja Petrička 41

To je prostrana kasnobarokna jednobrodna građevina,površine 19×7 m.Svetište je prema istoku,a zvonik ispred glavnoga pročelja na zapadu.Inventar je večinom sačuvan ,barokni,te kapela ima tri oltara.Glavni je posvećen sv.Petru i Pavlu i smješten je u svetištu kapele,a pokrajnji oltar u lađi podignuti su u čast Bezgrešnom Začeću Blažene Djevice Marije i sv.Antunu Padovanskom.
Na pjevalištu ispred glavnoga ulaza nalaze se orgulje s 8 registara,izradio ih je 1800.godine J.Otonić i povijesne su vrijednosti.U zvoniku su dva zvona iz 1907.godine,teška 250 i 100 kg i ugođena na visinu tona cis,f. Izvan oltara kapela ima slike križnoga puta.
Povijest ove kapele seže u predturko razdoblje kada je ovdje postojao sakralni objekt(župna crkva)u čast sv.Petra apostola(u staroj Dubnici).Nakon Turaka kapela je pripadalado 1721.godine župi Štefanje,a od te godine obnovljenoj župi Samarica.Prve zapise o njoj nalazimo 1704.godine .Vizitator te godine ističe da je ovdje postojala crkva prije Turaka i da je u novije vrijeme od temelja obnovljena.Bila je to zidana kapela sa svetištem prema istooku,do kojeg su vjeernici dogradili drvenu sakristiju i drveni tornjić iznad glavnoga ulaza na zapad.Kapela je imala tabulat i pjevalište od drveta,a od inventara se spominju tri zidane menze i slika sv.Petra apostola u svetištu.Tek obnovljenue kapelu ,blagoslovio je čazmanski arhiđakon Toma Kovačević 1704.godine,oko kapelice nalazilo se groblje.
Godine 1720. nabavljena su dva nova oltara “labore picotrio elaborata”.Kako je kapela pripala 1721 .godine obnovljenoj župi Samarica te joj je narednih godina posvećena još veća pažnja.Godine 1729.kapela je imala tri oltara.Glavni je bio u svetištu sa slikom apostolkih prvaka u sredini i plastikom sv.Ignacija i sv.Franje Ksaverskog sa strane.U gornjoj zoni oltara nalazila se slika Blažene Djevice Marije.Na strani poslanice bijaše oltar sv.Mateja s njegovom slikom u sredini i plastikama sv.Filipa i sv.Jakova sa strane.Treći je oltar bio podignut u čast Blažene Djevice Marije,a nalazio se na strani evanđelja.
Glavni oltar i i oltar sv.Mateja nabavljeni su 1720.godine.Kapela je imal i četvrti oltar u predvorju izvan kapelice,za slučajeve kad je bio veći “concursus populi”.
Godine 1758.spominje se statua “B.M.V. sub titulo Imaculate conceptions”,stavljena na glavni oltar.Bio je to početak današnjega pokrajnjeg oltara Bezgrešnoga Začeća.Godine 1776. nabavljen je novi glavni oltar sv.Petra Apostola.Do 1780. godine kapela je dobila današnji kasnobarokni izgled.Kapela se spominje u svim kanonskim zapisima do danas.Godine 1983.obnovljen je toranj,a 1993.fasada.
Kapela je spomenik kulture i pod zaštitom Konzervatorskoga zavoda.
Korišten materijal iz knjige Sakralna umjetnost Bjelovarskoga kraja/Stjepan Kožul

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.