Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odluka – strateška procjena utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune PPU Općine Ivanska

 

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13 i 78/15) (dalje: Zakon ZO), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine” broj 3/17) (dalje: Uredba) i nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Općinski načelnik Općine Ivanska donosi

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ivanska

 

 

 

Nema komentara

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.